Невідомий Львів. Вілла Яна Стики – сучасний музей Олекси Новаківського

Мальовничий будинок із червоної цегли під кольоровою дахівкою на ро­зі ву­лиць Лис­то­па­до­во­го Чи­ну, 11, та Олек­си Но­ва­ківсь­ко­го збудований у 1889 році Іваном Ле­винсь­ким за про­ек­том Юлі­а­на За­ха­ре­ви­ча (1837-1898) для ху­дож­ни­ка Яна Сти­ки, польського художника, автора картин на біблійні й історичні теми.

Ян Стика

Ян Стика

Вілла Яна Стики

Вілла Яна Стики

Вілла Яна Стики 1970-985

Вілла Яна Стики 1970-985

Ос­но­вою ком­по­зи­ції на­ріж­но­го бу­дин­ку стала май­стер­ня Стики з ве­ли­ким вік­ном. Фа­сад бу­дин­ку де­ко­ро­ва­ний ор­на­мен­та­ми з цег­ли та ке­ра­міч­них ках­лів. Над вхо­дом – кар­туш із трьо­ма щи­та­ми – гер­бо­вий знак це­ху ма­ля­рів.

Вілла Яна Стики

Вілла Яна Стики

У 1911 році бу­ди­нок прид­бав Ан­дрей Шеп­тиць­кий, хотів ство­ри­ти тут му­зей. 1913 ро­ку мит­ро­по­лит пе­ре­дав бу­дів­лю ук­ра­їнсь­ко­му ми­тце­ві Олек­сі Но­ва­ківсь­ко­му (1872-1935), який жив тут до смер­ті.

У 1923-1933 роках у бу­дин­ку ді­я­ла Мис­тець­ка шко­ла О. Но­ва­ківсь­ко­го.

У 1925-1935 роках тут містилась майстерня Товариства прихильників українського мистецтва під орудою Новаківського. Товариство діяло за матеріальної підтримки Андрея Шептицького.

Вілла Яна Стики

Вілла Яна Стики

Бі­ля вхо­ду – ме­мо­рі­аль­на дош­ка Но­ва­ківсь­ко­го (встановлена у 1972 році, скульптор Еммануїл Мисько), а у на­ріж­ній ні­ші у 2010 році вста­нов­ле­но скуль­пту­ру Бо­жої Ма­те­рі ав­торс­тва Ро­ма­на Пет­ру­ка. Частину приміщень займає Художньо-меморіальний музей Олекси Новаківського.

Вілла Яна Стики

Вілла Яна Стики

23 вересня 2008 року будинок внесений до переліку памʼяток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

Вілла Яна Стики

Вілла Яна Стики

Адреса: вулиця Листопадового Чину, 11.

Джерело

Новини від "То є Львів" в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/inlvivinua.